திங்கள் - வெள்ளி

06.00 – 07.00 am

07.00 – 08.00 am

08.00 – 08.30 am

08.30 – 09.00 am

09.00 – 11.00 am

11.00 – 12.00 noon

12.00 – 01.00 pm

01.00 – 01.30 pm

01.30 – 02.00 pm

02.00 – 03.00 pm

03.00 – 04.00 pm

04.00 – 05.00 pm

05.00 – 06.00 pm

06.00 – 06.30 pm

06.30 – 08.00 pm

08.00 – 10.00 pm

10.00 – 11.00 pm

11.00 – 01.00 am

02.00 – 02.30 am

02.30 – 03.00 am

03.00 – 05.00 am

05.00 – 06.00 am

சூரியோதயம்

சலங்கை ஒலி

செய்திகள்

சலங்கை ஒலி

நிலா முற்றம்

புன்னகை தேசம்

உங்கள் விருப்பம்

செய்திகள்

உங்கள் விருப்பம்

தித்திக்கும் பாடல்கள்

அன்புத்தோழி

அறிந்தும் அறியாமலும்

உங்கள் விருப்பம்

செய்திகள்

ஒரே பாடல் ஒரே தேடல்

ஆசையில் ஓர் பாடல்

கவிதையும் கானமும்

தென்றல் வரும் நேரம்

செய்திகள்

பத்திரிகை வலம்

உள்ளம் கேட்குமே

உதய கீதம்

சனி - ஞாயிறு

06.00 – 07.00 am

07.00 – 08.00 am

08.00 – 08.30 am

08.30 – 09.00 am

09.00 – 11.00 am

11.00 – 1.00 noon

01.00 – 01.30 pm

01.30 – 02.00 pm

02.00 – 04.00 pm

04.00 – 05.00 pm

05.00 – 06.00 pm

06.00 – 06.30 pm

06.30 – 08.00 pm

08.00 – 10.00 pm

10.00 – 12.00 pm

12.00 – 01.00 am

01.00 – 01.30 am

01.30 – 02.00 am

03.00 – 04.00 am

04.00 – 05.00 am

05.00 – 06.00 am

சூரியோதயம்

சலங்கை ஒலி

செய்திகள்

சலங்கை ஒலி

நிலா முற்றம்

உங்கள் விருப்பம்

செய்திகள்

உங்கள் விருப்பம்

இது நம்ம பாடல்

நட்சத்திர சந்திப்பு

நாடகம்

செய்திகள்

உங்கள் விருப்பம்

ஆசையில் ஓர் பாடல்

மனதோடு மனதாக

கேட்டவரெல்லாம் ஆடலாம்

வொய்ஸ் ஒஃப் WTR

விளையாட்டு உலகம்

மதவடி

நட்சத்திர சந்திப்பு (மறு ஒலிபரப்பு)

உதய கீதம்